STATUT

STATUT FUNDACJI DUM SPIRO, SPERO

Tekst jednolity, po wprowadzeniu zmian podjętych

Uchwałą Rady Fundatorów w dniu 18 czerwca 2004 r.,

Uchwałą Rady Fundatorów nr 3/2010 z dnia 21.05.2010 r.,

Uchwałą Rady Fundatorów nr 6/2010 z dnia 02.09.2010 r.,

Uchwałą Rady Fundatorów nr 4/2011 z dnia 11.02.2011 r.,

Uchwałą Rady Fundatorów nr 4/2013 z dnia 20.02.2013 r.,

Uchwałą Rady Fundatorów nr 5/2013 z dnia 24.04 2013 r.,

Uchwałą Rady Fundatorów nr 4/2016 z dnia 12.10.2016 r.

Uchwałą Rady Fundatorów nr 1/2019 z dnia 16.01.2019 r.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja DUM SPIRO, SPERO zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Ryszarda Tadeusza Bieleckiego,Marzenę Tamarę Drążewską, Marka Rafała Gotowskiego,Jadwigę Kazimierę Grzegorek,Kornela Stanisława Jaśkowiaka, Zofię Jawień, Janusza Władysława Szopę, Janusza Henryka Świczerewskiego, Jerzego Tujakowskiego, Szczepana Warmijaka, Andrzeja Stanisława Wosika - zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 stycznia 2004 roku (2004.01.08.) przed Notariuszem – Krzysztofem Januszem Leszczyńskim w Jego Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 51, repertorium A nr 89 / 2004, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu. 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

 1. Fundacja posiada logo kształtu owalnego, koloru niebieskiego, w który w układzie pionowym wpisana jest pełna nazwa Fundacji w języku łacińskim i polskim, w następującej kolejności „FUNDACJA DUM SPIRO, SPERO; nie tracę nadziei, dopóki żyję”. Litery, z których sformułowana jest nazwa Fundacji mają następujące kolory: słowo „FUNDACJA” – biały; nazwa łacińska „DUM SPIRO SPERO” – biało-czerwony cieniowany; nazwa polska „nie tracę nadziei dopóki żyję” – biały. Na obwodzie otaczającym nazwę umiejscowionych jest symetrycznie dwadzieścia (20) gwiazd pięcioramiennych, z których dziewięć (9) położonych w części górnej ma kolor biały z czerwoną obwódką; dwie (2) położone w poziomej osi symetrii ma kolor biało-czerwony cieniowany z obwódką czerwoną; dziewięć (9) położonych w części dolnej ma kolor czerwony.
 2. Fundacja posiada i używa pieczęci okrągłej, o treści odpowiadającej wizerunkowi logo opisanemu w ust.1, z wyłączeniem kolorów. Dodatkowym elementem wizerunku pieczęci jest siedziba Fundacji określona w § 4 niniejszego Statutu.
 3. Logo i pieczęć Fundacji są prawnie zastrzeżone.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.

§5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6

 1. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe; brązowe, srebrne, złote i platynowe, które potem może przyznawać osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 2. Odznaki i medale, o których mowa w ust. 1 są prawnie zastrzeżone.

§7

Poza odznaczeniami honorowymi wymienionymi w § 6 Statutu, osobom tam wskazanym Fundacja może przyznawać także inne nagrody i wyróżnienia.

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI

§8

Celami Fundacji są:

1) działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna,

2) działalność kulturalna, w tym polegająca na m.in. na wspieraniu i promowaniu działalności Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy,

3) działalność w zakresie propagowania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

4) działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz osób niepełnosprawnych,a zwłaszcza dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,

5) zorganizowanie i wspieranie działalności ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ofiar wypadków komunikacyjnych,

6) działalność wspierająca funkcjonowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy wraz z organizowaniem leczenia i rehabilitacji podopiecznych w kraju i za granicą,

7) wspieranie działalności harcerskiej w zakresie Nieprzetartego Szlaku,

8) działalność promocyjna i organizatorska, wspierająca różne formy leczenia i rehabilitacji innych schorzeń, m.in. poprzez wymianę wzajemną międzynarodowej kadry lekarskiej,

9) usunięto

10) pomoc ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieciom,

11) działalność inicjująca, promująca i wspierająca w kraju i za granicą różne kierunki rozwoju regionu Kujawsko-Pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny społeczno-gospodarczej, dziedzictwa kulturowego i zabytków,

12) działalność promująca i wspierająca funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w regionie Kujawsko-Pomorskim,

13) działalność skupiająca wokół wymienionych idei przedstawicieli środowisk naukowych, krajowych i zagranicznych,

14) usunięto

15) usunięto

16) usunięto

17) usunięto

18) działalność wspomagająca integrację ze strukturami Unii Europejskiej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i poszkodowanej w wypadkach komunikacyjnych

19) profilaktyka kardiologiczno-onkologiczna mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

20) ochrona zdrowia,

21) ochrona środowiska,

22) ochrona dóbr naruszonych lub zagrożonych przestępstwem,

23) wspieranie i promocja wolontariatu.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów i finansowanie: - stypendiów i nagród dla osób wspierających i realizujących cele Fundacji, - konferencji i sympozjów naukowych w kraju i zagranicą, - forum umożliwiających zapoznanie się z zadaniami i celami Fundacji oraz zmierzających do promowania działalności Fundacji,

2) organizowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych dla ofiar wypadków komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

3) we współpracy z ośrodkami zajmującymi się nauczaniem języków obcych organizowanie nauki języków obcych dla: a) wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - w wersji migowej, b) harcerzy Nieprzetartego Szlaku, c) wychowanków domu dziecka i dzieci z rodzin zastępczych, d) podopiecznych instytucji opiekujących się dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i sierotami,

4) usunięto

5) delegowanie i organizowanie pobytu w kraju i za granicą przedstawicieli Fundacji realizujących zadania statutowe Fundacji,

6) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi – krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji,

7) usunięto

8) usunięto

9) współpracę w realizacji celów Fundacji z przedstawicielami środowisk, w szczególności naukowych, kulturowych, gospodarczych i sportowych,

10) usunięto

11) nawiązywanie współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi propagowaniem polskiej przedsiębiorczości i rozwojem gospodarczym regionu oraz różnych dziedzin sportowych,

12) organizowanie happeningów promujących działalność Fundacji, nawiązywanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,

13) usunięto

14) usunięto

15) usunięto

16) usunięto

17) usunięto

18) usunięto

19) usunięto

20) usunięto

21) usunięto

22) częściowe lub pełne finansowanie pobytu podopiecznych Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Maczka w Bydgoszczy na turnusach kolonijnych, rehabilitacyjnych lub integracyjnych, udzielanie tym podopiecznym zapomóg finansowych lub przekazywanie darowizn rzeczowych,

23) pełne lub częściowe finansowanie uroczystości, zlotów i obozów, w których biorą udział harcerze Nieprzetartego Szlaku; udzielanie tym harcerzom zapomóg finansowych lub przekazywanie darowizn rzeczowych,

24) następujące formy pomocy ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom niepełnosprawnym z innych przyczyn, a w szczególności dzieciom: a) częściowe lub pełne finansowanie kosztów turnusów lub zabiegów rehabilitacyjnych oraz – w razie potrzeby – częściowe lub pełne sfinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, b) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu lekarstw lub sprzętu rehabilitacyjnego, c) udzielanie zapomóg finansowych lub przekazywanie darowizn rzeczowych,

25) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu lekarstw – w zakresie ochrony zdrowia

26) , następujące formy pomocy w wypadku naruszenia dóbr osobistych lub zagrożenia przestępstwem: a) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu lekarstw i materiałów opatrunkowych – dla osób poszkodowanych, b) częściowe lub pełne finansowanie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dla osób poszkodowanych, c) częściowe lub pełne finansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych – dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

27) organizację i prowadzenie szkoleń w systemie oświaty pozaszkolnej dla dorosłych

§10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych oraz prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,-zł. (słownie: dwa tysiące złotych), w tym kwota 1.000,- zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona zostaje na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§12

Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§13

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
 2. b) składek członkowskich,
 3. c) subwencji osób prawnych,
 4. d) dotacji Unii Europejskiej,
 5. e) zbiórek i imprez publicznych,
 6. f) z majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. g) odsetek bankowych.

§14

 1. Przychody ze źródeł określonych w §13 lit.a mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Przychody Fundacji przeznacza się także na:
 3. a) koszty zakupu i utrzymania środków technicznych, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Fundacji. Decyzja o zakupie środków technicznych podejmowana jest w trybie uchwały Zarządu,
 4. b) koszty działalności fundacji,
 5. c) wypłatę wynagrodzeń oraz nagród dla członków Zarządu Fundacji oraz osób zatrudnionych przez Fundację. Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzeń określa Regulamin wynagradzania, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej: 1.000,- zł. (jeden tysiąc złotych) - krajowa osoba fizyczna lub 3.000,- zł. (trzy tysiące złotych) - krajowa osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lub gdy idzie o osoby zagraniczne – odpowiednio 500 $ lub € (pięćset dolarów USA lub Euro) i 1.000 $ lub € (jeden tysiąc dolarów USA lub Euro), uzyskują – o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł sponsora Fundacji.

§17

Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV ORGANY FUNDACJI

§18

 1. Organami Fundacji są:
 2. a) Rada Fundatorów – organ uchwałodawczy i kontrolno-nadzorczy zwany dalej Radą,
 3. b) Zarząd Fundacji – organ wykonawczy, zwany dalej Zarządem,
 4. W skład Rady Fundatorów wchodzą fundatorzy założyciele Fundacji.
 5. Do składu Rady dokooptowani mogą być sponsorzy i inne osoby zasłużone dla Fundacji, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ¾ członków Rady.
 6. Członkostwo osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w Radzie wygasa z dniem jej likwidacji.
 7. Członkostwo osoby fizycznej w Radzie wygasa:
 8. a) z chwilą śmierci,
 9. b) w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
 10. c) na wniosek własny członka Rady.
 11. Powołanie Zarządu nastąpi w drodze uchwały podjętej przez Radę.
 12. Zakres przedmiotowy kompetencji członków Zarządu określi Regulamin pracy Zarządu, zwany dalej regulaminem pracy, podjęty w drodze uchwały, o której mowa w § 30 pkt 5.
 13. Aparatem pomocniczym Fundacji jest Biuro Fundacji, niezbędne dla właściwego funkcjonowania. Organizację Biura określi Regulamin Biura Fundacji, o którym mowa w § 30 pkt 4 uchwalony przez Radę.

§19

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków, z wyjątkiem spraw wymienionych w statucie, gdzie przewidziana jest kwalifikowana większość głosów.
 3. Rada ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady.
 4. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, lub na wniosek co najmniej 1/4 członków Rady.
 5. Do kompetencji Rady należy:
 6. a) uchwalanie statutu Fundacji oraz jego zmian,
 7. b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 8. c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 9. d) określenie górnej wartości mienia Fundacji, powyżej której do zbycia tego mienia niezbędna jest zgoda Rady,
 10. e) ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji oraz tworzenie i likwidowanie jej jednostek gospodarczych,
 11. f) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Fundacji do spółek, stowarzyszeń, innych fundacji,
 12. g) kontrolowanie i ocenianie co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Fundacji.
 13. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej jeden raz w roku.

§20

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.
 2. W skład Zarządu wchodzi 3-5 osób, w tym zawsze Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik, a Członkowie Zarządu wtedy, gdy zostaną powołani.
 3. Powołanie Zarządu następuje w drodze uchwały Rady.
 4. Zakres przedmiotowy kompetencji członków Zarządu określi Regulamin pracy Zarządu, zwany dalej regulaminem pracy, podjęty w drodze uchwały Rady.
 5. Obsługę prawną oraz administracyjno-techniczną wykonuje Biuro Fundacji. Organizację Biura określi regulamin Biura Fundacji uchwalony przez Zarząd.
 6. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§21

 1. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwyczajnych, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Terminy posiedzeń zwyczajnych określone są w Regulaminie pracy. Szczegółowe zasady posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych określa Regulamin pracy.
 2. Zarząd w szczególności:
 3. a) analizuje sprawozdania z dokonań Fundacji za poprzedni okres,
 4. b) w drodze uchwały rozstrzyga we wszystkich istotnych sprawach Fundacji zgodnie z postanowieniami Statutu, w tym między innymi:
 • ustanawia regulaminy, o których mowa w § 30 Statutu,
 • ustanawia harmonogram prac Fundacji,
 • decyduje o nadaniu bądź odebraniu odznak i tytułów honorowych,
 1. c) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 2. d) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 3. e) zarządza majątkiem Fundacji,
 4. f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
 5. Zarząd może zwołać posiedzenie nadzwyczajne w okresie między posiedzeniami zwyczajnymi.
 6. Podstawą do zwołania posiedzenia nadzwyczajnego jest wniosek, do złożenia którego uprawnionym jest każdy członek Zarządu.
 7. Zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego należy do kompetencji Prezesa Zarządu.
 8. W sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych Prezes Zarządu nie może zwołać posiedzenia Zarządu, kompetencje inicjujące należą do Wiceprezesa Zarządu ds. Organizacyjno-Programowych bądź do pozostałych członków Zarządu – zgodnie z zakresem obowiązków.
 9. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.

§22

 1. Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych lub zmian w majątku Fundacji w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może również pełnomocnik upoważniony do tego przez osoby wymienione w ust.1.

§23

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 1/2 składu osobowego Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu ds. Organizacyjno-Programowych.

§24

 1. Rada w drodze uchwały może powołać Radę Naukową lub Komisję Programową, jako organy pomocnicze o charakterze opiniodawczo-doradczym, dalej zwane organami pomocniczymi.
 2. Organy pomocnicze funkcjonują w oparciu o uchwalone przez siebie Regulaminy.
 3. Regulaminy, o których mowa w ust.2, dla swej ważności wymagają zatwierdzenia Zarządu podjętego w drodze uchwały.

§25

 1. Skład osobowy organów pomocniczych stanowią przedstawiciele nauki, życia gospodarczego oraz świata kultury i sportu będący członkami Fundacji.
 2. Skład osobowy organów pomocniczych mogą uzupełnić wolontariusze chcący wesprzeć działania Fundacji, o ile wyrażą taką wolę na piśmie.
 3. Członkowie organów pomocniczych, w drodze podjętej przez siebie zwykłą większością głosów uchwały, mogą wybrać ze swego grona przewodniczących i wiceprzewodniczących.
 4. Wybór, o którym mowa w ust.3, dla swej ważności wymaga zatwierdzenia podjętego przez Zarząd w drodze uchwały.

§26

 1. Rada może ustalić, że członkowie Zarządu – w zależności od potrzeb mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem, określając równocześnie jego wysokość i formy zatrudnienia. W takim wypadku Fundację wobec członków Zarządu reprezentuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy wobec innych osób zatrudnionych przez

ROZDZIAŁ V LOŻA HONOROWA

§27

 1. Rada, w drodze uchwały może powołać Lożę Honorową Fundacji, zwana dalej Lożą.
 2. Loża ma charakter nobilitujący.
 3. W skład Loży mogą wejść, o ile wyrażą taką wolę, sponsorzy, którzy na działalność Fundacji przekazali darowiznę o równowartości minimum: a) 1.000,- $ lub € (jeden tysiąc dolarów USA lub Euro) - osoby fizyczne, b) 3.000,- $ lub € (trzy tysiące dolarów USA lub Euro) - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Członkami Loży mogą być także inne osoby zasłużone dla Fundacji. W tym wypadku o członkostwie decyduje uchwała Rady podjęta na wniosek członka Rady, członka Zarządu lub przewodniczących organów pomocniczych.
 5. Członkostwo Loży trwa jeden rok od chwili jego ustanowienia.
 6. Okres członkostwa Loży może zostać ustanowiony inaczej, o ile taką uchwałę podejmie Rada.
 7. Członkostwo Loży ustaje z chwilą upływu terminu:
 8. a) statutowego, o którym mowa w ust. 5,
 9. b) ustanowionego w trybie uchwały Rady, o której mowa w ust.6.
 10. Członkostwo Loży zostaje odebrane, gdy członek Loży:
 11. a) dopuści się czynu zabronionego przez prawo,
 12. b) dopuści się czynu naruszającego cele i zasady funkcjonowania Fundacji.

ROZDZIAŁ VI CZŁONKOSTWO

§28

 1. Ustanawia się członkostwo zwykłe i honorowe.
 2. Podstawą ubiegania się o członkostwo zwykłe jest wypełnienie i złożenie deklaracji członkostwa.
 3. Członkostwo zwykłe uzyskuje się po pozytywnej decyzji Zarządu, zapisanej na deklaracji. O swojej decyzji Zarząd w formie pisemnej powiadamia składającego deklarację, podając wysokość składki członkowskiej i termin, w jakim musi być ona wpłacona na dobro Fundacji.
 4. Uzyskanie członkostwa zwykłego obliguje deklarującego do wniesienia na konto Fundacji składki członkowskiej w wysokości ustalonej w drodze uchwały Rady na dany rok kalendarzowy.
 5. Uprawomocnienie członkostwa zwykłego następuje po wniesieniu przez członka przyjętego składki członkowskiej w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia podjęcia przez Zarząd decyzji o przyjęciu na członka.
 6. Niewpłacenie składki w podanej wysokości i wyznaczonym w ust.5 terminie skutkuje wykreśleniem z grona członków.
 7. Wygaśnięcie członkostwa zwykłego następuje: a) z chwilą śmierci członka-osoby fizycznej, b) z chwila uprawomocnienia się wyroku skazującego sądu karnego, c) po upływie roku od dnia uzyskania statusu członka, d) po złożeniu rezygnacji przez członka – w każdym czasie, e) z przyczyn działania siły wyższej, niezależnej od woli członka.
 8. Utrata członkostwa zwykłego następuje, gdy deklarujący nie wpłacił składki członkowskiej w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia podjęcia przez Zarząd decyzji o wpisaniu ubiegającego się o członkostwo na listę członków.
 9. Pozbawienie członkostwa następuje w szczególności, gdy: a) członek dopuści się czynu zabronionego przez prawo, b) członek podejmie działania niezgodne z celami Fundacji lub zaniecha działań godnych z celami Fundacji.
 10. Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały Rady osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, za szczególne zasługi dla Fundacji.
 11. Szczegółowe zasady uzyskiwania, nadawania i pozbawiania członkostwa Fundacji określi „Regulamin członkostwa Fundacji”, ustanowiony w drodze uchwały Rady, bezzwłocznie po wpisaniu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

§28 A

Zabrania się:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobamibliskimi”,
 2. b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU

§29

Zmiana Statutu, w tym także zmiana celów Fundacji następuje w drodze uchwały Rady, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 jej członków.

§30

Dla swego obowiązywania, zmiana statutu wymaga wpisu zmieniającego w Krajowym rejestrze Sądowym.

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

 1. Rada, w drodze uchwały, podczas pierwszego posiedzenia, zwołanego bezzwłocznie po wpisaniu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, uchwali:

1) regulamin wynagradzania członków Zarządu i osób zatrudnionych przez Fundację.

2) regulamin członkostwa Fundacji,

3) wysokość składek członkowskich,

4) regulamin Biura Fundacji, o którym mowa w § 18 ust. 5 Statutu,

5) regulamin pracy Zarządu Fundacji.

 1. Poza regulaminami wymienionymi w ust. 1, Rada może uchwalić regulaminy dotyczące innych dziedzin działalności Fundacji.

§32

usunięto

§33

 1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji fundacji, w innych okolicznościach niż wymienione w ust.1, może również podjąć Rada Fundacji.
 3. usunięto

§34

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes Zarządu - Katarzyna Zwierzchowska . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiceprezes Zarządu - Barbara Jagodzińska . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skarbnik - Leszek Drill . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydgoszcz, 24.04.2013r.