Sprawozdanie 2020

Sprawozdanie Fundacji DUM SPIRO SPERO za rok 2020

 Podstawą sporządzenia sprawozdania jest art. 23 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529).

 

 1. Nazwa Fundacji: Fundacja DUM SPIRO, SPERO,
 2. Siedziba Fundacji:
 3. Adres Fundacji: Łochowska 67, 85-372 Bydgoszcz,
 4. Wpisana do KRS w dniu:23 kwietnia 2004 roku,
 5. Nr KRS: 0000204960
 6. NIP: 9671192221
 7. REGON:
 8. Z dniem 15 marca 2005 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku          
 • Z dniem 22 sierpnia 2006 r. Fundacja została wpisana przez Ministra Sprawiedliwości do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i 49 kodeksu karnego, Decyzja sygn.: DWO i P V 527-304/06.
 1. Skład Zarządu Fundacji:
 • Prezes Zarządu Katarzyna Zwierzchowska,
 • Wice Prezes Zarządu Barbara Jagodzińska,
 • Skarbnik Leszek Drill.
 1. Cele statutowe Fundacji oraz zasady ich realizowania – bez zmian.
 2. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
 • pozyskanie środków finansowych z odpisu 1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego oraz z darowizn,
 • pozyskanie środków finansowych (świadczenia pieniężne) z wyroków Sądów,
 • wydatkowanie środków finansowych na cele statutowe (leczenie, rehabilitacja, wypoczynek letni).
 1. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
 2. Kserokopie Uchwał Rady i Zarządu Fundacji – w załączeniu.
 3. Na realizację celów statutowych w roku 2020 Fundacja pozyskała ogółem 368 507,84 zł, w tym:
 • 312 506,30 zł – z odpisów 1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego,
 • 53 867,29 zł – przychody statutowe pozostałe,
 • 2 134,25 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
 1. W 2020 r. Fundacja poniosła koszty o ogólnej wartości 318 118,21 zł, w tym:
 • 20 341,49 zł – na administrację,
 • 251 368,56 zł – na realizację celów statutowych,
 • 46 408,16 zł – pozostałe koszty,
 1. Rachunek wyników za 2020 rok przedstawia się następująco:
 • Przychód    368 507,84  
 • Koszty         318 118,21 zł
 • Dochód          50 389,63
 1. Pozostałe dane:
 • Liczba osób zatrudnionych przez Fundację: 1,
 • Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 31 200,00 zł,
 • Wysokość przeciętnego rocznego wynagrodzenia: 31 200,00 zł,
 • Wydatki na umowy cywilnoprawne: 10 314,00 zł,
 • Pożyczki udzielone przez Fundację – pożyczek nie udzielano,
 • Fundacja posiada konto bankowe w:
 • Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, przy ul. Kołłątaja 8 , nr 15 8142 0007 0000 7230 2000 0001. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zgromadzone zostały środki finansowe w kwocie 1 920,17 zł,
 • Banku Pekao S.A. w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 20A, nr 06 1240 1183 1111 0010 3547 9036, na które przyjmowane są wpłaty z 1% podatku od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego na rzecz Fundacji. Na dzień 31 grudnia 2020 r. saldo wynosi 416 052,19 ,
 • Subkonta w Banku Pekao S.A.. Na dzień 31.12.2020 r. zgromadzone zostały środki finansowe w kwocie 441 974,66 zł.
  • Fundacja nie nabywała obligacji ani nieruchomości,
  • Fundacja posiada jedną lokatę bankową w wysokości 50 000,00 zł, na rachunku bankowym o nr 28 8142 0007 0000 7230 4000 0003.
  • Wartości aktywów i pasywów ujętych w sprawozdaniu finansowym dla celów statystycznych:
 • Aktywa 1 575 830,01 zł
 • Pasywa 1 575 830,01 zł
 1. 18. Zadania zlecone przez:

       Podmioty państwowe – brak zleceń,

       Podmioty samorządowe:

 • 1 800,00 zł dotacja na zadanie publiczne "Bydgoszcz - Powrót do macierzy" - umowa nr ZWO.525.5.07.2020,
 • 18 750,00 zł dotacja na zadanie publiczne "Chcę – mogę – potrafię" – turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży umowa nr BZS.524.4.3.2020
 1. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych - zobowiązania publiczno – prawne wynikające z wypłat z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia wpłacano terminowo.
 2. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych: deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-11 oraz CIT-8 złożono do Urzędu Skarbowego terminowo.

Bydgoszcz, dnia 28.09.2021 r.

 

Zarząd: ………………………………………….

             ………………………………………….

             ………………………………………….