Sprawozdanie rok 2019

Sprawozdanie Fundacji DUM SPIRO SPERO za rok 2019

               Podstawą sporządzenia sprawozdania jest art. 23 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529).

 1. Nazwa Fundacji: Fundacja DUM SPIRO, SPERO,
 2. Siedziba Fundacji:
 3. Adres Fundacji: Łochowska 67, 85-372 Bydgoszcz,
 4. Wpisana do KRS w dniu:23 kwietnia 2004 roku,
 5. Nr KRS: 0000204960
 6. NIP: 9671192221
 7. REGON:
 8. Z dniem 15 marca 2005 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku                    
 9. Z dniem 22 sierpnia 2006 r. Fundacja została wpisana przez Ministra Sprawiedliwości do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i 49 kodeksu karnego, Decyzja sygn.: DWO i P V 527-304/06.
 10. Skład Zarządu Fundacji:
 • Prezes Zarządu Katarzyna Zwierzchowska,
 • Wice Prezes Zarządu Barbara Jagodzińska,
 • Skarbnik Leszek Drill.
 1. Cele statutowe Fundacji oraz zasady ich realizowania – bez zmian.
 2. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
 • pozyskanie środków finansowych z odpisu 1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego oraz z darowizn,
 • pozyskanie środków finansowych (świadczenia pieniężne) z wyroków Sądów,
 • wydatkowanie środków finansowych na cele statutowe (leczenie, rehabilitacja, wypoczynek letni).
 1. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
 2. Kserokopie Uchwał Rady i Zarządu Fundacji – w załączeniu.
 3. Na realizację celów statutowych w roku 2019 Fundacja pozyskała ogółem 373378,47 zł, w tym:
 • 291707,36 zł – z odpisów 1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego,
 • 76737,04 zł – przychody statutowe pozostałe,
 • 4934,07 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
 1. W 2019 r. Fundacja poniosła koszty o ogólnej wartości 370435,17 zł, w tym:
 • 31769,66 zł – na administrację,
 • 296123,11 zł – na realizację celów statutowych,
 • 42542,20 zł – pozostałe koszty,
 1. Rachunek wyników za 2019 rok przedstawia się następująco:
 • Przychód    373378,47  zł
 • Koszty         370435,17 zł
 • Dochód          2943,30
 1. Pozostałe dane:
 • Liczba osób zatrudnionych przez Fundację: 1,
 • Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 29760,00 zł,
 • Wysokość przeciętnego rocznego wynagrodzenia: 29760,00 zł,
 • Wydatki na umowy o dzieło: 12782,40 zł,
 • Pożyczki udzielone przez Fundację – pożyczek nie udzielano,
 • Fundacja posiada konto bankowe w:
 • Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, przy ul. Kołłątaja 8 , nr 15 8142 0007 0000 7230 2000 0001. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zgromadzone zostały środki finansowe w kwocie 2628,70 zł,
 • Banku Pekao S.A. w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 20A, nr 06 1240 1183 1111 0010 3547 9036, na które przyjmowane są wpłaty z 1% podatku od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego na rzecz Fundacji. Na dzień 31 grudnia 2019 r. saldo wynosi 421402,16 zł,
 • Subkonta w Banku Pekao S.A.. Na dzień 31.12.2019 r. zgromadzone zostały środki finansowe w kwocie342219,65 zł.
  • Fundacja nie nabywała obligacji ani nieruchomości,
  • Fundacja posiada jedną lokatę bankową w wysokości 50000,00 zł, na rachunkach bankowych o nr 28 8142 0007 0000 7230 4000 0003, oraz drugą w kwocie 50000,00 zł, o nr 8612401183211101166280499.
  • Wartości aktywów i pasywów ujętych w sprawozdaniu finansowym dla celów statystycznych:
 • Aktywa 1522872,69 zł
 • Pasywa 1522872,69 zł
 1. 18. Zadania zlecone przez:

       Podmioty państwowe – brak zleceń,

       Podmioty samorządowe – 5000,00 zł dotacja na zadanie "Bydgoszcz - Powrót do macierzy" - umowa nr ZWO.525.48.2019, 18 550,00 ZŁ Dotacja - realizacja zadań własnych gminy - "Turnus rehabilitacyjno-integracyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychoruchowymi" umowa nr BZS.524.4.15.2019

 1. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych - zobowiązania publiczno – prawne wynikające z wypłat z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia wpłacano terminowo.
 2. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych: deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-11 oraz CIT-8 złożono do Urzędu Skarbowego terminowo.
 3. W okresie sprawozdawczym w Fundacji prowadzono działania kontrolne. Kontrola została przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, dotyczyła działalności organizacji pożytku publicznego w okresie 01.05.2018 r. – 21.11.2019 r. w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8-10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24-27, 27 aa, 27 c oraz art. 42-48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bydgoszcz, dnia 29.09.2020 r.